سیتوژنتیک

درباره خدمات سیتوژنتیک رازین

سیتوژنتیک تجزیه و تحلیل کروموزوم ها است زیرا آنها به بیماری ژنتیکی و ناهنجاری ژنومی اکتسابی مرتبط با سرطان مربوط می شوند. کاربردهای ژنتیکی اساسی شامل تشخیص قبل و بعد از زایمان سندرم های ژنتیکی مانند سندرم داون و بررسی علل نارسایی باروری است. کاربردهای مرتبط با سرطان شامل شناسایی ناهنجاری های کروموزومی است که راهنمایی های تشخیصی، پیش آگهی و درمانی را برای طیف وسیعی از نئوپلاسم های هماتولوژیک و دیگر فراهم می کند.

سرویس سیتوژنتیک رازین فهرستی جامع از آزمایشات را برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی موجود در بدو تولد و آنهایی که با پیشرفت بیماری های مختلف به دست می آیند ارائه می دهد. ما کروموزوم، هیبریداسیون فلورسانس درجا (FISH) و تجزیه و تحلیل ریزآرایه را برای بسیاری از نشانه‌ها و انواع نمونه از جمله خون محیطی، مغز استخوان، مایع آمنیوتیک، نمونه‌برداری از پرزهای جفتی (CVS)، محصولات لقاح، بیوپسی‌های پوست و تومورهای جامد ارائه می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل کروموزوم شامل آزمایش خون، مغز استخوان، قبل از تولد (مایع آمنیوتیک و پرزهای کریونیک) و سایر بافت‌ها برای بازآرایی، از دست دادن، افزایش و شکستن برای بازآرایی، از دست دادن، افزایش و شکست کروموزوم‌های متافاز است. FISH (هیبریداسیون فلورسانس درجا) و aCGH/CMA (آرایه هیبریداسیون مقایسه ای ژنومی/ریزآرایه کروموزومی) شامل تجزیه و تحلیل غیرمستقیم کروموزوم ها، هسته های بین فازی یا DNA استخراج شده با استفاده از پروب های مولکولی و روش های سیتوژنتیک مولکولی است.

مدیران آزمایشگاه های دارای گواهی هیئت مدیره ما از نزدیک با پزشکان، مشاوران ژنتیک و کارکنان بیمارستان برای شناسایی آزمایش مناسب برای نمونه موجود همکاری می کنند.

سیتوژنتیک اساسی

رازین در زمینه سیتوژنتیک قانونی با خدمات تشخیصی گسترده برای ناهنجاری های ژنتیکی که در بدو تولد وجود دارد، تخصص ارائه می دهد. ما غربالگری و تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی قبل و بعد از تولد را در بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی، اختلالات فکری و رشد عصبی، ناباروری و اختلالات تولید مثلی ارائه می‌کنیم. آزمایش ارائه شده و انواع نمونه ارزیابی شده عبارتند از:

  • نمونه گیری مایع آمنیوتیک، پرزهای کوریونی (CVS) و نمونه گیری خون ناف از راه پوست (PUBS) برای تشخیص قبل از تولد.
  • نمونه خون محیطی در زوج های دارای سقط جنین متعدد.
  • نمونه خون محیطی کودکان با ناهنجاری های مادرزادی متعدد و ناتوانی ذهنی.

هیبریداسیون درجا فلورسانس (FISH) برای:

  • سندرم های میکرو حذف
  • شناسایی کروموزوم های نشانگر
  • هیبریداسیون مقایسه ای ژنومی آرایه (ریزآرایه)
  • نمونه های بافت روی محصولات بارداری، بیوپسی پوست و غیره.