آمادگی قبل از آزمایش

ناشتایی مورد نیاز برای تست هایی که احتیاج به ناشتایی دارد به معنی عدم خوردن یا آشامیدن به استثنای آب قبل از انجام تست حداقل 9 ساعت و حداکثر 12 ساعت ساعت می باشد (بیشتر ۱۴ ساعت نباید ناشتا بود.)

بهتر است که زمان ناشتایی در هنگام شب باشد. (به عنوان مثال ۸ شب الی ۸ صبح و یا ۷ شب تا ۷ صبح و ...)

برای مصرف داروها، مکمل های غذایی و ویتامینی در زمان ناشتایی نیاز است که حتما از پزشک مربوطه سؤال کنید (اما اغلب نیاز است فرد داروهای خود را طبق دستور پزشک به طور معمول استفاده نمایید).

برای برخی از تست های آزمایشگاهی از جمله قند خون، چربی ها، آنزیم ها و عناصری از جمله آهن، نیاز است فرد ناشتا باشد.